Regionaal beleid

Nota Regionaal Bollenschurenbeleid coverRegionaal Bollenschurenbeleid

In 2006 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, samen met de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren, de beleidsnota Regionaal Bollenschurenbeleid opgesteld en de Regionale Collectie Bollenschuren in het leven geroepen. Hierin staan de meest waardevolle bollenschuren van de regio vermeld.

Het bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland had hiervoor in 2004 opdracht gegeven, met de bedoeling de meest waardevolle bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek te behouden. Dat zijn de bollenschuren, die uit bouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt voor de hele streek zo belangrijk zijn, dat ze voor het nageslacht behouden moeten blijven.

Regionale Collectie Bollenschuren
De Regionale Collectie Bollenschuren (RCB) geeft een beeld van de bouwgeschiedenis en het gebruik van bollenschuren door de jaren heen. In de collectie staan ook clusters en ensembles van bollenschuren, die als gebouw op zich misschien minder waardevol zijn, maar die belangrijk zijn door hun setting in het zanderijenlandschap of doordat op ععn plek een hoge concentratie bollenschuren bij elkaar staat. De regionale collectie is samengesteld in overleg met de gemeenten, op basis van gezamenlijke criteria. 

De Regionale Collectie Bollenschuren is geen monumentenlijst; de schuren op de lijst zijn nog niet allemaal formeel beschermd tegen sloop of aantasting. De Regionale Collectie Bollenschuren is wel een dynamische collectie. Inzichten kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus het moet mogelijk blijven om schuren toe te voegen die bij nader inzien van groot regionaal belang zijn. Het moet ook mogelijk zijn schuren aan de lijst toe te voegen als vervanger voor een bepaald type schuur dat ondanks het Bollenschurenbeleid toch wordt afgebroken. 
Vanuit het moreel besef dat het regionale cultuurhistorisch erfgoed zo min mogelijk moet worden aangetast, moeten gemeenten en particulieren elkaar erop aanspreken dat de schuren uit de regionale collectie zo goed mogelijk behouden blijven.

Regionaal Bollenschurenbeleid
De lijst met schuren, die tezamen de regionale collectie vormen, staat vermeld in de nota Een Regionale Collectie Bollenschuren met een Regionaal Bollenschurenbeleid. In deze nota is een scala aan beleidsinstrumenten verzameld, die gemeenten en particulieren een handvat moeten bieden bij het behouden en herbestemmen van bollenschuren. Daarbij valt te denken aan stimuleringsregelingen voor bescherming en behoud van bollenschuren en maatregelen voor het bevorderen van functiewijziging en herbestemming.
De nota is bedoeld om een eenduidig regionaal beschermings- en herbestemmingsbeleid tot stand te brengen, waarmee het voor particulieren duidelijk wordt hoe gemeenten omgaan met behoud, sloop, verbouwing, restauratie en herbestemming van bollenschuren, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied.

Het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland is op 15 februari 2006 unaniem akkoord gegaan met de nota Regionaal Bollenschurenbeleid. Het regionaal bestuur heeft besloten de nota als bouwsteen te gebruiken bij de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland. De nota en de Regionale Collectie zijn daarna vastgesteld door de gemeenteraden van alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Zij hebben besloten het Regionaal Bollenschurenbeleid te betrekken bij het gemeentelijk beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en cultuurhistorie.

Downloaden:
Nota Regionaal Bollenschurenbeleid (2006)
Regionale Collectie Bollenschuren (RCB-lijst, geactualiseerde versie mei 2020)